Liên kết
Lượt khách thăm
1143124
Thành viên
20 người đang online
Tài liệu triển khai công tác đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo
Ngày 21/08/2018 lúc 09:18:05 (GMT+7)

* Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET)

2.1 Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học”.

2.2 Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định Chất lượng giáo dục ban hành “Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học”.

2.3 Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Cục khảo thí và kiểm định Chất lượng giáo dục ban hành “Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo”.

2.4 Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Cục khảo thí và kiểm định Chất lượng giáo dục ban hành “Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo”

2.5 Công văn 769/QLCL-KĐCLGD, ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng ban hành “Sử dụng tài liệu đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học”.

** Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN – QA (Phiên bản 3)

2.6 Guide to AUN-QA assessment at programme level version 3.0 (is published by ASEAN University Network).

2.7 Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0 của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn