Liên kết
Lượt khách thăm
1083569
Thành viên
37 người đang online

Quy trình

SttResources link#hits
1Danh mục quy trình hiện hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QD-ĐHAG ngày 13/6/2018 và Quyết định số 657/QD-ĐHAG ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang)  
64
2Quy trình thiết lập mục tiêu chất lượng năm học (QT_01-PKT&ĐBCL-TLMTCL) 
33
3Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ (QT_02-PHCTH-KSLTHS) 
24
4Quy trình kiểm soát tài liệu, văn bản (QT_03-PHCTH-KSTL) 
21
5Quy trình xử lý văn bản đi (QT_04-PHCTH- GQCVDI) 
12
6Quy trình xử lý văn bản đến (QT_05-PHCTH- GQCVDEN) 
14
7Quy trình khảo sát các bên liên quan (QT_06-PKT&ĐBCL-KSCBLQ) 
61
8Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ của nhà trường (QT_07-PKT&ĐBCL-LYKNH) 
46
9Quy trình thực hiện công tác tự đánh giá Trường Đại học An Giang (QT_08-PKT&ĐBCL-TĐG) 
41
10Quy trình hành động, khắc phục, phòng ngừa (QT_09-PHCTH-KPPN) 
18
11Quy trình điều chỉnh chương trình đào tạo (QT_10-PĐT-ĐCCTĐT) 
48
12Quy trình xem xét của lãnh đạo về tính hiệu lực hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng (QT_11-PHCTH-XXHTQL) 
13
13Quy trình đánh giá và phân loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (QT_12-PTCCT–PLĐGHT, PHT) 
21
14Quy trình đánh giá và phân loại viên chức quản lý (QT_13-PTCCT–PLĐGVCQL) 
26
15Quy trình đánh giá và phân loại viên chức không giữ chức vụ quản lý (QT_14-PTCCT–PLĐGVCKQL) 
26
16Quy trình tuyển dụng viên chức (QT_15- PTCCT–TDVC) 
36
17Quy trình thực hiện công tác nâng bậc lương trước thời hạn (QT_16- PTCCT–NBLTH) 
21
18Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (QT_17- PTCCT–ĐTPTNL) 
29
19Quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại (QT_18- PTPC–GQKN) 
20
20Quy trình mở mã ngành đào tạo mới (QT_19-PTĐT–MMNĐTM) 
19
21Quy trình mời giảng và quản lý giảng viên mời giảng (QT_20-PTĐT–MG) 
15
22Quy trình lập kế hoạch, thực hiện giảng dạy (QT_21-PTĐT–LKHGD) 
17
23Quy trình thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy (QT_22-PTTPC–TTKTGD) 
25
24Quy trình dự giờ (QT_23-K-QTDG) 
15
25Quy trình thực hiện tính điểm đánh giá học phần đặc thù, điểm quá trình (QT_24-PKT&ĐBCL-TĐHP) 
23
26Quy trình ra đề thi, bảo mật và nhân bản đề thi viết (QT_25-PKT&ĐBCL-RĐ,BMĐT) 
32
27Quy trình coi thi (QT_26-PKT&ĐBCL-CT) 
22
28Quy trình làm phách, chấm thi, ráp phách, lưu trữ điểm học phần (QT_27-PKT&ĐBCL-LP,CT,RP) 
23
29Quy trình thanh tra hoạt động thi (QT_28-PTTPC-TTHDT) 
19
30Quy trình kiểm soát sinh viên nợ học phần, xét và công nhận tốt nghiệp (QT_29-PĐT-NHPCNTN) 
15
31Quy trình đăng ký học lại, học cải thiện (QT_30-PĐT-HLHCT) 
14
32Quy trình quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ (QT_31-PĐT-QLCPBCC) 
14
33Quy trình hiệu chình thông tin văn bằng, chứng chỉ (QT_32-PĐT-HCTTVBCC) 
10
34Quy trình ký kết hợp đồng đào tạo (liên kết) (QT_33-PĐT-KHDĐT) 
11
35Quy trình bảo lưu kết quả học tập của sinh viên (QT_34-PĐT-BLKQHT) 
10
36Quy trình nhập học lại của sinh viên chính quy (QT_35-PĐT-NHL) 
11
37Quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học (QT_36-PĐT-QLHSNH) 
50
38Quy trình cấp phát bảng điểm (QT_37-PKT&ĐBCL-CPBĐ) 
45
39Quy trình sinh viên khiếu nại (phúc khảo) điểm học phần (QT_38-PKT&ĐBCL-PK) 
65
40Quy trình thực hiện và quản lý đề tài NCKH cấp trường (QT_39- P.QLKH&ĐTSĐH-ĐTNCKHCT) 
41
41Quy trình thực hiện đề tài cấp tỉnh/bộ (QT_40- P.QLKH&ĐTSĐH-ĐTNCKHCTINH) 
43
42Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở (QT_41- P.QLKH&ĐTSĐH-ĐTNCKHCS) 
47
43Quy trình thực hiện sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm khoa học công nghệ (QT_42- P.QLKH&ĐTSĐH-SHTT) 
47
44Quy trình quản lý và hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nckh tại trường Đại học An Giang (QT_43- P.QLKH&ĐTSĐH-QLTHĐT) 
46
45Quy trình quản lý dự án quốc tế (QT_44- P.QHĐN-QLDA) 
11
46Quy trình xuất bản tạp chí khoa học (QT_45- P.QLKH&ĐTSĐH-XBTCKH) 
9
47Quy trình tiếp nhận và quản lý tình nguyện viên (QT_46- P.QHĐN-QLTNV) 
10
48Quy trình ký kết bản ghi nhớ (QT_47- P.QHĐN-KKBGN) 
10
49Quy trình đón tân sinh viên (QT_48- PCTSV-DTSV) 
16
50Quy trình tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá (QT_49-TTDVKTX-TNSVKTX) 
14
51Quy trình lập kế hoạch tổ chức hoạt động phong trào và công tác xã hội (QT_50- PCTSV-HĐPTCTXH) 
11
52Quy trình nghỉ học của sinh viên chính quy (QT_51-PĐT-NH) 
9
53Quy trình giải quyết khiếu nại cho sinh viên (QT_52-PCTSV-GQKNSV) 
11
54Quy trình xét trợ cấp xã hội (QT_53-PCTSV-TCXH) 
9
55Quy trình xét miễn, giảm học phí (QT_54-PCTSV-MGHPSV) 
9
56Quy trình xét hỗ trợ chi phí học tập (QT_55-PCTSV-HTCPHT) 
14
57Quy trình thực hiện thanh toán học bổng khuyến khích học tập (QT_56-PCTSV-TTHBSV) 
15
58Quy trình xác nhận tư cách sinh viên (QT_57-PCTSV-XNTCSV) 
15
59Quy trình cấp Giấy xác nhận vay vốn (QT_58- PCTSV-CGXNVV) 
15
60Quy trình khen thưởng thành tích học tập (QT_59- PCTSV-KTTTHT) 
16
61Quy trình xét kỷ luật sinh viên (QT_60- PCTSV-XKLSV) 
16
62Quy trình mượn, trả sách, tài liệu tham khảo (QT_61-TV-MTTLTK) 
17
63Quy trình làm thẻ thư viện (QT_62- PCTSV-LTTV) 
17
64Quy trình bổ sung nguồn học liệu, tài liệu tham khảo (QT_63-PCTSV-BSNHLTK) 
18
65Quy trình thông tin, tuyên truyền pháp luật (QT_64-PTTPC-TTTT) 
10
66Quy trình tiếp nhận, giải quyết tố cáo (QT_65-PTTPC-GQTC) 
11
67Quy trình phối hợp tổ chức, quản lý thu học phí (QT_66-PKHTV-THP) 
8
68Quy trình lập dự án đầu tư sửa chữa có tính chất xây dựng (QT_67-PQTTB-LDAĐTSC) 
9
69Quy trình bảo hành, bảo trì trang thiết bị (QT_68-PQTTB-BH,BTTTB) 
11
70Quy trình mua sắm trang thiết bị (QT_69-PQTTB-MSTTB) 
54
71Quy trình quản lý, sử dụng tài sản (QT_70-PQTTB-QLSDTS) 
56
72Quy trình cấp phát vật tư, văn phòng phẩm (QT_71-PQTTB-CPVTVPP) 
73
73Quy trình thanh lý tài sản (QT_72-PQTTB-TLTS) 
64
74Quy trình xét và công nhận danh hiệu thi đua (QT_73-PHCTH-CNDHTĐ) 
61
75Quy trình quản lý dịch vụ cho thuê cơ sở vật chất (QT_74-PTTDV-DVCTCSVC) 
68
76Quy trình biên soạn tài liệu giảng dạy (QT_75-PKT&ĐBCL-BSGT) 
71
77Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (QT_76-PKT&ĐBCL-NHCH) 
68
7877.Quy trình nhập học lại của sinh viên chính quy 
47
7978.Quy trình bảo lưu kết quả học tập của sinh viên 
5
8079. Quy trình nghỉ học của sinh viên chính quy 
2
8180. Quy trình chuyển trường của sinh viên 
1
8281. Quy trình theo dõi/thống kê thời gian tốt nghiệp trung bình của khóa học hoặc nhiều khóa học trong cùng CTĐT 
2
8382. Quy trình thiết kế và phát triển chương trình dạy học 
9
8483. Quy trình đăng ký học lại, học cải thiện 
3
8584. Quy trình giám sát sinh viên nhập học 
1
8685. Quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học 
3
8786. Quy trình xử lý học vụ 
3
8887. Quy trình theo dõi, cập nhật danh sách, tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp 
4
8988. Quy trình giải quyết chế độ hưu trí cho viên chức, người lao động 
3
9089. Quy trình giải quyết thôi việc, nghỉ việc của viên chức 
5
9190. Quy trình tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên 
12
9291. Quy trình đánh giá năng lực của giảng viên 
5
9392. Quy trình đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên 
7
9493. Quy trình xây dựng, rà soát và phát triển tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 
8
9594. Quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược 
8
9695. Quy trình xây dựng, triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch 
9
9796. Quy trình quy hoạch nguồn nhân lực 
8
9897. Quy trình thực hiện công tác chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học  
3
9998. Quy trình thực hiện cải tiến chất lượng các hoạt động đào tạo tại Trường Đại học An Giang  
5
10099. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng  
3
101100. Quy trình giám sát công tác tuyển sinh 
4
102101. Quy trình xây dựng tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học trên cơ sở góp ý của các bên liên quan 
9
103102. Quy trình đánh giá đề thi 
6
104103. Quy trình giám sát sự tiến bộ trong học tập, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học 
36
105104. Quy trình thi, xét tuyển, đánh giá đầu vào; đối tượng thi tuyển, xét tuyển, đối tượng ưu tiên 
55
106105. Quy trình đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp 
87
107106. Quy trình triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người học 
119
108107. Quy trình đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm và trang thiết bị, dụng cụ 
102
109108. Quy trình bổ sung tài liệu nội sinh 
116
110109. Quy trình đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ Thư viện 
108
111110. Quy trình đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ CNTT 
114
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn