Liên kết
Lượt khách thăm
1041738
Thành viên
11 người đang online

Quy trình

SttResources link#hits
1Danh mục quy trình hiện hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QD-ĐHAG ngày 13/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang)  
29
2Quy trình thiết lập mục tiêu chất lượng năm học (QT_01-PKT&ĐBCL-TLMTCL) 
20
3Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ (QT_02-PHCTH-KSLTHS) 
17
4Quy trình kiểm soát tài liệu, văn bản (QT_03-PHCTH-KSTL) 
15
5Quy trình xử lý văn bản đi (QT_04-PHCTH- GQCVDI) 
7
6Quy trình xử lý văn bản đến (QT_05-PHCTH- GQCVDEN) 
9
7Quy trình khảo sát các bên liên quan (QT_06-PKT&ĐBCL-KSCBLQ) 
34
8Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ của nhà trường (QT_07-PKT&ĐBCL-LYKNH) 
23
9Quy trình thực hiện công tác tự đánh giá Trường Đại học An Giang (QT_08-PKT&ĐBCL-TĐG) 
27
10Quy trình hành động, khắc phục, phòng ngừa (QT_09-PHCTH-KPPN) 
11
11Quy trình điều chỉnh chương trình đào tạo (QT_10-PĐT-ĐCCTĐT) 
22
12Quy trình xem xét của lãnh đạo về tính hiệu lực hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng (QT_11-PHCTH-XXHTQL) 
7
13Quy trình đánh giá và phân loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (QT_12-PTCCT–PLĐGHT, PHT) 
15
14Quy trình đánh giá và phân loại viên chức quản lý (QT_13-PTCCT–PLĐGVCQL) 
19
15Quy trình đánh giá và phân loại viên chức không giữ chức vụ quản lý (QT_14-PTCCT–PLĐGVCKQL) 
19
16Quy trình tuyển dụng viên chức (QT_15- PTCCT–TDVC) 
19
17Quy trình thực hiện công tác nâng bậc lương trước thời hạn (QT_16- PTCCT–NBLTH) 
16
18Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (QT_17- PTCCT–ĐTPTNL) 
13
19Quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại (QT_18- PTPC–GQKN) 
13
20Quy trình mở mã ngành đào tạo mới (QT_19-PTĐT–MMNĐTM) 
9
21Quy trình mời giảng và quản lý giảng viên mời giảng (QT_20-PTĐT–MG) 
9
22Quy trình lập kế hoạch, thực hiện giảng dạy (QT_21-PTĐT–LKHGD) 
8
23Quy trình thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy (QT_22-PTTPC–TTKTGD) 
13
24Quy trình dự giờ (QT_23-K-QTDG) 
8
25Quy trình thực hiện tính điểm đánh giá học phần đặc thù, điểm quá trình (QT_24-PKT&ĐBCL-TĐHP) 
13
26Quy trình ra đề thi, bảo mật và nhân bản đề thi viết (QT_25-PKT&ĐBCL-RĐ,BMĐT) 
16
27Quy trình coi thi (QT_26-PKT&ĐBCL-CT) 
11
28Quy trình làm phách, chấm thi, ráp phách, lưu trữ điểm học phần (QT_27-PKT&ĐBCL-LP,CT,RP) 
14
29Quy trình thanh tra hoạt động thi (QT_28-PTTPC-TTHDT) 
11
30Quy trình kiểm soát sinh viên nợ học phần, xét và công nhận tốt nghiệp (QT_29-PĐT-NHPCNTN) 
10
31Quy trình đăng ký học lại, học cải thiện (QT_30-PĐT-HLHCT) 
9
32Quy trình quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ (QT_31-PĐT-QLCPBCC) 
9
33Quy trình hiệu chình thông tin văn bằng, chứng chỉ (QT_32-PĐT-HCTTVBCC) 
5
34Quy trình ký kết hợp đồng đào tạo (liên kết) (QT_33-PĐT-KHDĐT) 
7
35Quy trình bảo lưu kết quả học tập của sinh viên (QT_34-PĐT-BLKQHT) 
7
36Quy trình nhập học lại của sinh viên chính quy (QT_35-PĐT-NHL) 
7
37Quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học (QT_36-PĐT-QLHSNH) 
36
38Quy trình cấp phát bảng điểm (QT_37-PKT&ĐBCL-CPBĐ) 
32
39Quy trình sinh viên khiếu nại (phúc khảo) điểm học phần (QT_38-PKT&ĐBCL-PK) 
47
40Quy trình thực hiện và quản lý đề tài NCKH cấp trường (QT_39- P.QLKH&ĐTSĐH-ĐTNCKHCT) 
35
41Quy trình thực hiện đề tài cấp tỉnh/bộ (QT_40- P.QLKH&ĐTSĐH-ĐTNCKHCTINH) 
32
42Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở (QT_41- P.QLKH&ĐTSĐH-ĐTNCKHCS) 
35
43Quy trình thực hiện sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm khoa học công nghệ (QT_42- P.QLKH&ĐTSĐH-SHTT) 
36
44Quy trình quản lý và hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nckh tại trường Đại học An Giang (QT_43- P.QLKH&ĐTSĐH-QLTHĐT) 
35
45Quy trình quản lý dự án quốc tế (QT_44- P.QHĐN-QLDA) 
8
46Quy trình xuất bản tạp chí khoa học (QT_45- P.QLKH&ĐTSĐH-XBTCKH) 
5
47Quy trình tiếp nhận và quản lý tình nguyện viên (QT_46- P.QHĐN-QLTNV) 
6
48Quy trình ký kết bản ghi nhớ (QT_47- P.QHĐN-KKBGN) 
7
49Quy trình đón tân sinh viên (QT_48- PCTSV-DTSV) 
7
50Quy trình tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá (QT_49-TTDVKTX-TNSVKTX) 
10
51Quy trình lập kế hoạch tổ chức hoạt động phong trào và công tác xã hội (QT_50- PCTSV-HĐPTCTXH) 
7
52Quy trình nghỉ học của sinh viên chính quy (QT_51-PĐT-NH) 
6
53Quy trình giải quyết khiếu nại cho sinh viên (QT_52-PCTSV-GQKNSV) 
7
54Quy trình xét trợ cấp xã hội (QT_53-PCTSV-TCXH) 
5
55Quy trình xét miễn, giảm học phí (QT_54-PCTSV-MGHPSV) 
6
56Quy trình xét hỗ trợ chi phí học tập (QT_55-PCTSV-HTCPHT) 
12
57Quy trình thực hiện thanh toán học bổng khuyến khích học tập (QT_56-PCTSV-TTHBSV) 
12
58Quy trình xác nhận tư cách sinh viên (QT_57-PCTSV-XNTCSV) 
12
59Quy trình cấp Giấy xác nhận vay vốn (QT_58- PCTSV-CGXNVV) 
12
60Quy trình khen thưởng thành tích học tập (QT_59- PCTSV-KTTTHT) 
12
61Quy trình xét kỷ luật sinh viên (QT_60- PCTSV-XKLSV) 
13
62Quy trình mượn, trả sách, tài liệu tham khảo (QT_61-TV-MTTLTK) 
14
63Quy trình làm thẻ thư viện (QT_62- PCTSV-LTTV) 
14
64Quy trình bổ sung nguồn học liệu, tài liệu tham khảo (QT_63-PCTSV-BSNHLTK) 
8
65Quy trình thông tin, tuyên truyền pháp luật (QT_64-PTTPC-TTTT) 
6
66Quy trình tiếp nhận, giải quyết tố cáo (QT_65-PTTPC-GQTC) 
6
67Quy trình phối hợp tổ chức, quản lý thu học phí (QT_66-PKHTV-THP) 
5
68Quy trình lập dự án đầu tư sửa chữa có tính chất xây dựng (QT_67-PQTTB-LDAĐTSC) 
4
69Quy trình bảo hành, bảo trì trang thiết bị (QT_68-PQTTB-BH,BTTTB) 
7
70Quy trình mua sắm trang thiết bị (QT_69-PQTTB-MSTTB) 
38
71Quy trình quản lý, sử dụng tài sản (QT_70-PQTTB-QLSDTS) 
43
72Quy trình cấp phát vật tư, văn phòng phẩm (QT_71-PQTTB-CPVTVPP) 
54
73Quy trình thanh lý tài sản (QT_72-PQTTB-TLTS) 
46
74Quy trình xét và công nhận danh hiệu thi đua (QT_73-PHCTH-CNDHTĐ) 
47
75Quy trình quản lý dịch vụ cho thuê cơ sở vật chất (QT_74-PTTDV-DVCTCSVC) 
49
76Quy trình biên soạn tài liệu giảng dạy (QT_75-PKT&ĐBCL-BSGT) 
51
77Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (QT_76-PKT&ĐBCL-NHCH) 
50
Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn