Quy trình - Biễu mẫu


Tiêu đề Định dạng Dung lượng Tải về
Danh mục quy trình ĐBCL 2022 xls 57856
QT141-QT Kiểm soát thông tin chế độ báo cáo pdf 1167160
QT140-QT Thanh toán tiền lương pdf 761011
QT139-QT Mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ pdf 1015022
QT138-QT Tạm ứng, thanh toán các hoạt động tại trường pdf 1317038
QT137-QT Ra đề thi, bảo mật và scan đề thi hình thức tự luận trực tuyến pdf 1581612
QT136-QT Ra đề thi, bảo mật đề thi hình thức trắc nghiệm trực tuyến pdf 1667347
QT135-QT Làm phách, chấm thi, ráp phách, lưu trữ điểm học phần hình thức tự luận trực tuyến pdf 2738242
QT134-QT Coi thi trực tuyến pdf 1136677
QT133-QT Coi, Chấm thi hình thức trắc nghiệm trực tuyến pdf 1212111
QT132-QT Xét công nhận điểm M pdf 1493180
QT131-QT Cung cấp tài khoản sử dụng thư viện pdf 3680742
QT129-QT Tuyển sinh pdf 2307441
QT128-QT Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp DHQG, loại C pdf 3459283
QT130-QT An toàn phòng thí nghiệm pdf 3348942
QT128-QT Đánh giá sinh viên pdf 442745
QT127-QT Xây dựng đề cương chi tiết môn học pdf 505147
QT126-QT Rà soát, cập nhật đề cương chi tiết môn học pdf 488735
QT125-QT Rà soát, cập nhập CĐR của CTĐT và CĐR của môn học pdf 279076
QT124-QT Thực hiện tư vấn hướng nghiệp- tuyển sinh pdf 231494
QT123-QT Tổ chức thực hiện khóa luận tốt nghiệp pdf 1849353
QT122-QT Theo dõi sự tiến bộ của người học pdf 1333894
QT121-QT Cập nhật sổ tay đảm bảo chất lượng pdf 1093392
QT120-QT Xây dựng, thẩm định và công bố chuẩn đầu ra của CTĐT trình độ CĐ,ĐH pdf 1784630
QT119-QT Xây dựng chuẩn đầu ra của môn học pdf 1376224
QT118-QT Đăng ký sử dụng phòng học pdf 776882
QT117-QT Ký kết hợp đồng đào tạo sau đại học (liên kết) pdf 1386968
QT116-QT Quản lý và cấp pháp văn bằng, chứng chỉ sau đại học pdf 2177762
QT115-QT Mở mã ngành đào tạo mới sau đại học pdf 2154769
QT114-QT Điều chỉnh chương trình đào tạo sau đại học pdf 1470488