Quy trình - Biễu mẫu


Tiêu đề Định dạng Dung lượng Tải về
Danh mục QT ĐBCL đến năm 2023.xls xls 60928
QT155_QT Thực hiện học bổng tài trợ.pdf pdf 801605
QT154_QT Thực hiện nghị định 116.pdf pdf 911977
QT153_QT Thực hiện hướng dẫn sinh viên gia hạn học phí.pdf pdf 737412
QT152_QT Đánh giá sự tương thích việc đánh giá sinh viên với CĐR của học phần.pdf pdf 976494
QT151_QT Đo lường đánh giá mức độ đạt được CĐR của CTĐT.pdf pdf 966290
QT150_QT Công tác cố vấn học tập.pdf pdf 936720
QT149_QT Quản lý dịch vụ khoa học công nghệ.pdf pdf 1160039
QT148_QT Quản lý dịch vụ đào tạo.pdf pdf 1473298
QT147_QT Tuyển dụng người lao động.pdf pdf 1039538
QT146_QT Điều chỉnh kế hoạch chiến lược.pdf pdf 1031707
QT145_QT Thực hiện quy chế công khai.pdf pdf 1423230
QT144_QT Giám sát cải thiện chất lượng theo góp ý của CBLQ tại trường ĐHAG.pdf pdf 2225865
QT143_QT Tổ chức công tác thực tập cho sinh viên các ngành ĐTGV.pdf pdf 1490260
QT142_QT Quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ.pdf pdf 1439403
QT94_QT Xây dựng kế hoạch chiến lược (RS lần 1).pdf pdf 932326
QT93_QT Xây dựng, rà soát và phát triển tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá (RS lần 1).pdf pdf 1157049
QT31_QT Quản lý, in và cấp phát văn bằng chứng chỉ (RS lần 1).pdf pdf 1401347
QT15_QT Tuyển dụng viên chức (RS lần 2).pdf pdf 1564527
QT110_QT Đánh giá chất lượng công tác hổ trợ dịch vụ CNTT pdf 1241107
QT141_QT Kiểm soát thông tin chế độ báo cáo.pdf pdf 1167160
QT140_QT Thanh toán tiền lương.pdf pdf 761011
QT139_QT Mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ.pdf pdf 1015022
QT138_QT Tạm ứng, thanh toán các hoạt động tại trường.pdf pdf 1317038
QT137_QT Ra đề thi, bảo mật và scan đề thi hình thức tự luận trực tuyến.pdf pdf 1581612
QT136_QT Ra đề thi, bảo mật đề thi hình thức trắc nghiệm trực tuyến.pdf pdf 1667347
QT135_QT Làm phách, chấm thi, ráp phách, lưu trữ điểm học phần hình thức tự luận trực tuyến.pdf pdf 2738242
QT134_QT Coi thi trực tuyến.pdf pdf 1136677
QT133_QT Coi, Chấm thi hình thức trắc nghiệm trực tuyến.pdf pdf 1212111
QT132_QT Xét công nhận điểm M.pdf pdf 1493180