Giới thiệu

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Giới thiệu

 • Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 2186/QĐ-UB-NV của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ngày 19/10/2004. Chức năng và nhiệm vụ theo đề án số 650/ĐA.ĐHAG của Hiệu trưởng trường ĐHAG, ngày 10/09/2004 và mới nhất theo Điều 7 của Quyết định số 285/QĐ.ĐHAG của Hiệu trưởng trường ĐHAG, ngày 10/05/2006.
 • Đến ngày 30/12/2017, tên Phòng được đổi thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

2. Chức năng

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức mọi công tác liên quan đến thi và đánh giá kết quả học tập trong nhà trường.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kiểm định chất lượng đào tạo, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

3. Nhiệm vụ

 • Xây dựng kế hoạch và lịch tuyển sinh các hệ đào tạo, trên cơ sở kế hoạch chỉ tiêu đào tạo đã được duyệt và lịch tuyển sinh Quốc gia.
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng khác tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo trong trường theo đúng lịch, đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục & Đào tạo và các Qui định của Hiệu trưởng.
 • Xây dựng kế hoạch và lịch thi cuối khóa, tốt nghiệp, thi học kỳ và học phần trên cơ sở kế hoạch đào tạo và kế hoạch năm học đã được phê duyệt, đúng Qui chế đào tạo.
 • Phối hợp với các phòng ban, khoa tổ chức thực hiện thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập tất cả các học phần, môn học, thi cuối khóa, thi tốt nghiệp của sinh viên, học viên và giáo sinh đang theo học tại trường theo đúng Qui chế kiểm tra, thi của Bộ giáo dục & Đào tạo và các Qui định của Hiệu trưởng.
 • Thu nhận, bảo quản, in ấn đề thi theo qui trình và đúng chế độ bảo mật. Bố trí nhân lực coi thi, phòng thi, văn phòng phẩm, … cho các kỳ thi và buổi thi theo đúng kế hoạch. Tổ chức chấm thi đúng qui trình, đúng thời gian và đúng Qui chế.
 • Phối hợp với Thanh tra đào tạo giám sát công tác làm đề, tổ chức coi thi, chấm thi, làm phách và ghép điểm của các kỳ thi do Trường tổ chức.
 • Báo cáo kết quả điểm thi học phần, học kỳ, cuối khóa, tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo và các khoa kịp thời. Cấp bảng điểm theo học kỳ, năm học, khóa học cho sinh viên và theo yêu cầu của sinh viên. Bảo quản, lưu trữ điểm thi và các tài liệu liên quan đến kết quả thi theo qui định.
 • Đề xuất với lãnh đạo và các tổ chức chuyên môn những giải pháp cải tiến công tác thi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Phối hợp với các đơn vị chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo thông qua kết quả thi từng học kỳ, năm học. Xây dựng các tiêu chí, qui trình đánh giá kiểm định chất lượng đào tạo.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.